Regulamin strony

§1

 

 1. Właścicielami strony www. bngs.pl (Strona) są Marcin Pietrzak oraz Krzysztof Pietrzak wspólnicy spółki cywilnej prowadzonej pod nazwą BNGS S.C. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łacińska, nr 4, lok. 9, 01-451 Warszawa (Właściciele).
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 3. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.
 4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP.

 

§2. Postanowienia ogólne

 

 1. Operatorem strony internetowej www. bngs.pl są Właściciele.
 2. Przeznaczenie strony: informacja o usługach świadczonych przez Właścicieli oraz nowościach branżowych.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, Właściciele mają prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

 

§3. Odpowiedzialność za treść

 

 1. Właściciele odpowiadają jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez Właścicieli na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciele nie udzielają gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Właściciele udzielają wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciele zastrzegają sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantują również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciele nie mają żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciele zwracają się z prośbą o bezzwłoczne ich powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie Właścicieli.

 

§4. Obszar obowiązywania oferty

 

 1. Oferta internetowa Właścicieli jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.
 2. Właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

 

§5. Prawa autorskie

 

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właścicieli, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Właścicieli.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

 

§6. Wskazówki techniczne

 

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

 

§7. Ochrona prywatności

Właściciele, będący administratorami danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników zgodnie z Polityką prywatności i Cookies zamieszczonymi na stronie.

 

 

§8. Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciele dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila podany w zakładce Kontakt.
 3. Właściciele zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.