Polityka prywatności

 1. Polityka ochrony prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.bngs.pl (dalej „Serwis”).
 2. Administratorami danych osobowych użytkowników Serwisu są Marcin Pietrzak oraz Krzysztof Pietrzak wspólnicy spółki cywilnej prowadzonej pod nazwą BNGS S.C. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łacińska, nr 4, lok. 9, 01-451 Warszawa (dalej „Wspólnicy”).
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.2014.1182) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. DZ.U. 2013.1422).
 4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu jest dla Wspólników priorytetowa. Wspólnicy dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, że zbierane przez Serwis dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych na podstawie uprzednio uzyskanej zgody użytkownika zgodnie z art. 23 ust 4 Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku udzielenia przez użytkownika Serwisu zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowych zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 6. W przypadku, gdy Wspólnicy zamierzają przetwarzać lub przetwarzają dane użytkownika serwisu w celu marketingowym lub w celu otrzymywania materiałów handlowych, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Wspólników, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez Wspólników sprzedawane ani użyczane.
 9. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez Wspólników powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się ze Wspólnikami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zakładce Kontakt.
 11. Wspólnicy mają prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 12. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejszy regulamin ochrony prywatności dotyczy jedynie Serwisu. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.
 13. Wspólnicy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 14. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki ochrony prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian.